تصویر روز
فهرست قیمت
شرایط مورد نیاز برای دریافت تسهیلات

شرایط

1-متقاضی می بایست مهارت کافی در اجرای طرح مورد نظر خود  را داشته باشد

2-داشتن گواهی مهارت یا گواهی فعالیت طرح الزامی است درصورت نداشتن گواهی